Universitatea din București

Evaluarea CEC

Evaluarea Comisiei de Etică a Cercetării Științifice

Proiecte

Proiecte
 
     
 
Conf. Univ. Dr. Elena Ionică

Conf. Univ. Dr. Elena Ionică

Curriculum Vitae

 

Informaţii personale

Nume / Prenume

Elena Ionică

Adresă

Strada Drumul Gilăului nr. 11 H, sector 4, Bucureşti

Telefoane

Birou: 021.318.15.75; Mobil: 0731.700.432

E-mail

elena.i@unibuc.ro

Naţionalitate

română

Data naşterii

27.09.1964

Sex

feminin

Locul de muncă/ Domeniul ocupațional

Universitatea din București, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară

Experienţa profesională

Perioada

2013 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Membru al Comisiei de Etică a Cercetării

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Scopul principal al Comisiei de Etică a Cercetării este să asigure respectarea normelor naționale, internaționale și a principiilor etice universale prin evaluarea și monitorizarea proiectelor de cercetare științifică care implică subiecți umani, substanțe, dispozitive, tehnologii sau activități cu grad crescut de risc.

Până în prezent, în calitate de reprezentant din partea Facultătii de Biologie, am participat la elaborarea documentelor specifice necesare înființarii și funcționării Comisiei de Etică a Cercetării:

 • Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică a Cercetării

 • Ghid pentru membrii Comisiei de Etică a Cercetării

 • Codul de Etică a Cercetării

 • Procedurile Standard de Operare în domeniul viului

 • Elaborarea Cererii pentru Avizul de etică

 • Elaborarea modelului de Consimțământ informat

Pornind de la legislația în domeniu, și de la procedurile interne privind etica în cercetare, împreună cu ceilalți membrii ai Comisiei de Etică am analizat cererile depuse de cadrele didactice din universitate în vederea obținerii avizului de etică în cercetare pentru proiectele care urmează a fi depuse dar și pentru proiectele aflate în implementare.

Atribuții în cadrul comisiei:

 • evaluarea din punct de vedere etic a proiectelor de cercetare propuse spre finanţare;

 • monitorizarea respectării standardelor de etică a cercetării în proiectele aflate în implementare;

 • elaborarea și actualizarea Codului de etică a cercetării și Ghidului comisiei de etică a cercetării pentru asigurarea respectării standardelor de etică a cercetării;

 • elaborarea și actualizarea procedurilor de lucru specifice Comisiei de Etică a Cercetării;

 • organizarea de traininguri de etică a cercetării pentru comunitatea academică a Universității din București;

 • analizarea cazurile de conflict de interese din proiectele de cercetare;

 • verificarea și promovarea respectării condiţiilor de confidențialitate;consultanţă cu privire la evoluţia problematicii eticii cercetării în lume.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucureşti, CP 050107, România

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Expert Etica ceretării


Perioada


2005 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

Director, Departamentul de Cercetare şi Transfer Tehnologic

Activităţi şi responsabilităţi

principale

 • evaluarea şi monitorizarea programelor de dezvoltare realizate la nivelul Departamentului de Cercetare şi Transfer Tehnologic;

 • evaluarea și centralizarea cererilor de avizare etică a cercetărilor desfășurate de cadrele didactice din Universitatea din București;

 • realizarea de strategii relevante pentru dezvoltarea resurselor umane;

 • elaborarea deciziilor specifice activității de cercetare și transfer tenhologic, supuse aprobării Consiliului de Administrație al Universității din București;

 • proiectarea şi promovarea activităţilor de administrare a contractelor de cercetare în Universitatea din Bucureşti;

 • administrarea proiectelor de cercetare ale cadrelor didactice din Universitatea din București;

 • administrarea fondurilor primite de Universitatea din București ca urmare a proiectelor derulate de cadrele didactice din Universitatea din București;

 • consultanță în dezvoltarea proiectelor de cercetare;

 • implementarea activităţilor de consultanţă şi management proiect în Universitatea din Bucureşti;

 • proiectarea şi promovarea activităţilor de consultanţă şi management fonduri structurale.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucureşti, CP 050107, România

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Sector management

Perioada

1993 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Asistent Universitar, Lector Universitar, Conferențiar Universitar

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Activități specifice de cadru didactic universitar (activităţi didactice şi de cercetare) şi manager

Cursuri elaborate și susținute:

 • 2012 - prezent Cursul „Chimie clinică” – Anul I, Master „Managementul calității în laboratoarele medicale”, Facultatea de Biologie, Universitatea din București,

 • 2007 – prezent – Cursul „Biochimie medicală” – Anul I, Master „Biochimie medicală”, Facultatea de Biologie, Universitatea din București

 • 2004 – prezent – Cursul „Biotehnologie” – Anul III, Secția Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din București

 • 2004 – prezent – Cursul „Biochimia nutriției” – Anul III, Secția Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din București

 • 2014 – prezent – Cursul „Management de proiect” – Anul II, Master

 • 2008 – prezent – Cursul „Managementul și Etica Ceretării Biologice” – Scoala doctorală de Biologie, Facultatea de Biologie, Universitatea din București

„Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural”, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucureşti, CP 050107, România

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Învăţământ, cercetare

Perioada

1990 - 1993

Funcţia sau postul ocupat

Profesor chimie biologie

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Profesor de chimie biologie, diriginte

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala cu clasele I-VII nr. 185, Chitila, Sectorul Agricol Ilfov

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Învăţământ

Perioada

1987 - 1990

Funcţia sau postul ocupat

Profesor chimie biologie

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Profesor de chimie biologie, diriginte

Numele şi adresa angajatorului

Liceul din Buşteni, judeţul Prahova

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Învăţământ

Educaţie şi formare

Perioada

08 – 10.03.2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire a cursului „Auditori interni” pentru sistemul de management al calităţii

Disciplinele principale studiate

/ competenţe profesionale

dobândite

Standardele ISO 9001:2008, ISO 19011:2002

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Organismul de certificare Simtex - OC

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Curs de formare – acreditare internaţională ISO 9001

Perioada


aprilie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire Curs Expert de achiziţii publice

Disciplinele principale studiate

/ competenţe profesionale

dobândite

 • Comunicarea interpersonală, perfecţionarea pregătirii profesionale, utilizarea calculatorului

 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

 • Evaluarea cererilor de atribuire

 • Elaborarea documentelor de specialitate

 • Analizarea legislaţiei aplicabile

 • Acordare consultanţei de specialitate

 • Planificarea achiziţiilor publice

 • Derularea procedurilor de atribuire

 • Finalizarea procedurilor de atribuire

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

SC EXPERT AUDIT GROUP SRL – Certificat acreditat CNFPA

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Perfecţionare

Perioada

2004 – 2006

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire specializarea „Management strategic”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Şcoala de Studii Academice Postuniversitare de Management

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Postuniversitar

Perioada

Februarie 2003 – Mai 2004

Calificarea / diploma obţinută

Certificate de participare

Disciplinele principale studiate

/ competenţe profesionale

dobândite

 • scrierea unor propuneri pentru transferul de tehnologie

 • fundamentarea propunerilor

 • planuri operaţionale

 • planuri financiare

 • cerinţe de securitate

 • scrierea de acorduri formale şi informale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Britisch Council, România

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Perfecţionare

Perioada

Aprilie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Curs postuniversitar „New Developments in Genomic for Biomedicine”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

EMBO, Brdo, Slovenia

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Cursuri postuniversitare

Perioada

Iunie 2002

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Curs postuniversitar „Pharmacology of New Anticancer Drugs”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Bordeaux, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Cursuri postuniversitare

Perioada

1998 - 2002

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Doctor în Biologie, titlul tezei de doctorat: “Rolul fosfolipazelor A2 în anumite maladii umane”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucureşti, CP 050107, România

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Doctorat

Perioada

Octombrie 1997 - Martie 1998

Calificarea / diploma obţinută

Stagiu de cercetare, Bursă Guvernamentală din partea Statului Român

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologie din Trondheim, Norvegia

Perioada

Octombrie 1996 - iulie 1997

Calificarea / diploma obţinută

Stagiu de cercetare, Bursă Guvernamentală din partea Statului Norvegian

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologie din Trondheim, Norvegia

Perioada

Mai - Iunie 1996

Calificarea / diploma obţinută

Stagiu de cercetare, bursă TEMPUS

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Trondheim, Norvegia

Perioada

Aprilie 1995

Calificarea / diploma obţinută

Stagiu de cercetare, bursă TEMPUS (European Community Program)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţă din Padova, Italia

Perioada

Iulie 1994

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

International Summer School in Molecular Biology, Sibiu, România

Perioada

1983 - 1987

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă în profilul Biologie, specializarea Biologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de biologie, geografie şi geologie, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucureşti, CP 050107, România

Aptitudini şi competenţe

personale

Limba maternă

română

Limbi străine cunoscute

engleză, franceză

Nivel european (*)

engleza

franceză

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

C 1

C 1

B 2

B 2

B 2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

capacitate de comunicare, spirit de lucru in echipă, rezistenţă la efort intelectual prelungit, flexibilitate în relaţiile interumane, bun organizator,spirit de initiativa, capacitate de adaptare la situatiile nou create

Competenţe şi aptitudini organizatorice

 • organizare departamentală

 • implementarea managementului calităţii

 • implementare management de proiect

 • implementare management strategic

 • organizare achiziţii publice

 • organizare evenimente (conferinţe, seminarii, workshopuri) cu participarea unui număr mare de persoane (50-500 persoane)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Aptitudini de operare pe calculator

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Abilităţi foarte bune de utilizare a PC-ului: Word, Excell, Powerpoint, Internet.

Alte competenţe şi

aptitudini

Alte aspecte relevante

Experienţă managerială:

 • Director al Departamentului de Cercetare şi Transfer Tehnologic (DC&TT) de la Universitatea din Bucureşti – 2005 - 2008

 • Director proiect Fonduri structurale – 3

 • Director de proiect la contracte de cercetare internaţionale – 3

 • Director de proiect la contracte de cercetare naţionale – 17

 • Partener la contracte de cercetare internaţionale – 2

 • Partener la contracte de cercetare naţionale – 18

 • Director Executiv al Proiectului B26 - împreună cu ceilaţi colegi de la Departamentul de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti am câştigat competiţia CNCSIS pentru Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli în Domeniul Biologiei Moleculare, care s-a încheiat cu succes şi care a avut drept finalitate formarea laboratorului “Bază de Cercetare cu Utilizatori Multipli- Bilogie Moleculară” (BCUM-BM); 2000 – 2002

 • Director Executiv al BCUM-BM, Unitate de cercetare şi formare din cadrul Universităţii din Bucureşti, înfiinţat în 2002 şi a cărei activitate se derulează bine 2002 - 2006.

Cursuri de management şi marketing:

 • 2008(8-14.septembrie) Program de specializare Manager de Proiect,

 • 2008 (26-30. septembrie) Program de specializare Expert accesare fonduri structurale si de coeziune Europene

 • Workshop „Technology Transfer” organizat de BRITISH COUNCIL, 20-22 mai 2004, Bucureşti

 • Workshop „Technology Transfer” organizat de BRITISH COUNCIL, 25-27 septembrie 2003, Cluj

 • Workshop „Technology Transfer” organizat de BRITISH COUNCIL, 25-27 februarie 2003, Sinaia

 • Workshop „Technology Transfer” organizat de BRITISH COUNCIL, 17-19 octombrie 2002, Sinaia

 • Workshop: „How to apply with success in international research Program-FP6”, organizat de UEFISCU Romania în colaborarea cu Hyperion Ltd, Irlanda, 28-31 iulie 2002.

 • Seminar CNCSIS: „Introducere în Marketing şi Relaţii Publice”, Poina Braşov, 18-21 octombrie, 2001

 • Seminar CNCSIS: „Managementul de Proiect-Seminar pentru Bazele cu Utilizatori Multipli”, Bucureşti, 26-27 iulie, 2001;

 • Workshop: „Financial, administrative and management matters in FP5 RTD projects” Bucureşti, Romania, 9 iulie 2001;

 • Seminar CNCSIS: „Introducere în managementul de proiect”, 15 martie, 2001

Lucrări elaborate şi/sau publicate 213 de lucrări publicate şi comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate (ataşată lista cu lucrări publicate şi comunicate) din care:

 • monografii – 19

 • articole publicate în reviste cotate ISI – 11

 • articole publicate în reviste cu referenti – 45

 • comunicari in jurnale ISI - 15

 • comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute – 51

 • comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute – 73

Expert Etica cercetării

Încă din 2007 m-am implicat în implementarea principiilor de etică a cercetării, în cadrul Universității din București.

În perioada 2007 – 2008, perioadă în care am ocupat funcția de Director al Departamentului de Cercetare și Transfer Tehnologic, am elaborat și evaluat cererile de avizare depuse de cadrele didactice, înainte de depunerea proiectelor de cercetare la diferite competiții naționale și internaționale. Atunci când eram solicitată, am oferit consultanță cadrelor didactice din universitate în vederea organizării proiectelor de cercetare astfel încât principiile de etică a cercetării să fie respectate.

Cererile analizate și evaluate erau supuse avizării Comisiei de Etică a cercetării din cadrul Universității din București.

În perioada 2010 – 2013 am fost titulara cursurilor de Management al cercetării, management de proiect și etica în cercetare, în 6 proiecte finanțate prin Fonduri structurale.

Începând cu anul 2008 sunt titulara cursului „Managementul și Etica Cercetării Biologice” din cadrul Școlii doctorale de Biologie, Universitatea din București. Obiectivul general al acestui curs este: Dobândirea competențelor, deprinderilor și aptitudinilor necesare documentării, elaborării și implementării de proiecte, prin aplicarea principiilor de etică în cercetare, în vederea dezvoltării activităților de cercetare din programul de doctorat. În cadrul cursului sunt prezentate principiile etici în cercetare, standardele și regulile de conduită morală.

 
     

© 2017 Comisia de Etică a Cercetării.