Universitatea din București

Evaluarea CEC

Evaluarea Comisiei de Etică a Cercetării Științifice

Proiecte

Proiecte
 
     
 
Conf. univ. Dr. Cristina MIRON

Conf. Univ. Dr. Cristina Miron

Curriculum Vitae

 

Informaţii personale

Nume / Prenume

MIRON Cristina Mihaela

Adresă(e)

Măgurele, P.O Box Mg. 11, România

Telefon(oane)

+40 21 411 57 27

Mobil: 0721 711 890

Fax(uri)

E-mail(uri)

cmiron_2001@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

7/ 02/ 1969

Sex

Feminin

Locul de muncă / Domeniul

ocupaţional

Universitatea din București, Facultatea de Fizică, Departamentul Structura Materiei, Fizica Atmosferei şi a Pământului, Astrofizică

Experienţa profesională

Perioada

2006 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Conferențiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactică şi de cercetare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Educaţie, cercetare

Perioada

2003-2006

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactică și de cercetare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Educaţie, cercetare

Perioada

1994-2001

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de fizică

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactică

Numele şi adresa angajatorului

Liceul Teoretic Calistrat Hogaș, Tecuci, jud. Galați

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Educaţie

Educaţie şi formare

Perioada

2005

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în Fizică

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializare in Fizica Stării Condensate. Titlul tezei de doctorat: “Comportarea unor cristale lichide în matrice polimere în câmp electric

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din București, Facultatea de Fizică

Perioada

2003

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Master în Fizica Polimerilor. Lucrarea de Disertaţie având titlul „Difuzia luminii în soluţii diluate de polimeri

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din București, Facultatea de Fizică

Perioada

1994

Calificarea / diploma obţinută

Licențiat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Diplomă de Licență Fizică-Chimie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din București, Facultatea de Chimie

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

B1

B1

B2

B1

 • B1

Engleză

C1

C1

C1

C1

 • C1

 • (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

 • Prin specificul activității didactice și de cercetare se poate aprecia un înalt spirit de echipă și colaborare atât cu studentii, doctoranzii cât și cu profesori cu experiență îndelungată. Numeroasele lucrări științifice prezentate la conferințe internaționale și naționale au contribuit la dezvoltarea capacității de comunicare, organizare și adaptare la condiții de lucru într-un mediu nou cu componentă internațională.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

 • Originalitate, creativitate și capacitate organizatorică dovedită prin activitatea din cadrul Comisiilor de lucru ale Consiliului Profesoral al Facultăţii de Fizică, ca membru activ al Consiliul Profesoral al Facultății de Fizică (2012-prezent) și din 2007-prezent secretar al Consiliului de Coordonare a Direcţiei Fizică Educaţională din Cadrul Şcolii Doctorale de Fizică a Universităţii din Bucureşti.

Competenţe şi aptitudini tehnice

 • Sfera domeniilor de interes și a specializărilor/calificărilor acoperă:

 • Fizică Educațională

 • Fizica Cristalelor Lichide

 • Fizica Polimerilor

 • Mecanică clasică

Alte competenţe şi aptitudini

 • Activitate științifică:

 • Activitate de cercetare în domeniul Fizicii Educaționale concretizată în publicarea a 30 articole în jurnale cotate ISI și a peste 45 de lucrări de cel puţin 3 pagini, publicate în Proceedings-urile unor conferinţe internationale.

 • Rezultate atat din punct de vedere teoretic și aplicativ obţinute în domeniul fizicii stării condensate, cu deosebire în domeniile fizicii cristalelor lichide și fizicii polimerilor.

 • Activitate didactică

  • Profesor de fizică la Liceul Teoretic Calistrat Hogaș, Tecuci, jud. Galați, în perioada 1994-2001

  • În august 1996 am susţinut examenul de definitivare în învăţământ pe care l-am promovat cu media 9,66, încheiind astfel perioada de stagiatură.

  • În august 2001 am susţinut examenul de acordare a Gradului Didactic II pe care l-am promovat cu media 9,87.

  • Din 2003 până în 2006, ca asistent titular la Catedra de Mecanică, Fizică Moleculară, Fizica Polimerilor şi Fizica Globului Terestru a Facultăţii de Fizică mi-am desfăşurat activitatea didactică ţinând seminarii și ore de laborator la Mecanică Fizică pentru studenții din anul I și la disciplinele Fizica Stării Lichide –pentru studenții anului IV, Fizica Cristalelor Lichide, Structura Polimerilor, Protezare medicală – pentru studenții masteranzi Direcția de master Fizica Polimerilor.

  • Din 2003 până în prezent am îndrumat grupă de studenți la Practica Pedagogică și din 2011 până în prezent coordonez activitatea de Practică Pedagogică a studenților din anul III din Facultatea de Fizică.

  • Din 2006 până în prezent ca lector titular prin concurs la Catedra de Mecanică, Fizică Moleculară, Fizica Polimerilor şi Fizica Globului Terestru a Facultăţii de Fizică mi-am desfăşurat activitatea didactică ţinând curs și seminar la disciplina Mecanică – laborator și seminar studenților din anul I, Didactica Fizicii studenților din anul II, curs și laborator - Introducere în Fizica Polimerilor, curs și laborator la disciplinele Fizico- Chimia Polimerilor, Reologia polimerilor, Materiale polimere in remedierea si epurarea apelor studenților din anul I și anul II Master și curs și seminarii la Școala Doctorală Direcția Fizică Educațională din domeniul Didacticii Fizicii.

Permis de conducere

 • NU

Informaţii suplimentare

http://www.srfizica.ro/rpfip/echipa.php, http://www.srfizica.ro/rpfip/membri-echipa.php

Olimpiada Internaţională de Fizică Lucrări experimentale Mecanică.

 
     

© 2017 Comisia de Etică a Cercetării.